רש"י על תהלים ד א

<< רש"י על תהלים • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • 


"למנצח בנגינות" - מזמור זה יסד דוד שיאמרוהו בני לוי המנצחין בנגינות בשיר על הדוכן לשון נצוח נופל במתחזקים בעבודה כענין שנאמר (עזרא ג) יעמדו הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית ה'