רש"י על תהלים ד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למנצח בנגינות" - מזמור זה יסד דוד שיאמרוהו בני לוי המנצחין בנגינות בשיר על הדוכן לשון נצוח נופל במתחזקים בעבודה כענין שנאמר (עזרא ג) יעמדו הלוים מבן עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית ה'

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בצר הרחבת לי" - בימים שעברו עלי ומעתה חנני ושמע תפלתי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני איש" - בני אברהם יצחק ויעקב הקרוים איש באברהם נאמר (בראשית כ) השב את אשת האיש ביצחק נאמר (שם כד) מי האיש הלזה ביעקב נאמר (שם כה) איש תם

"עד מה כבודי לכלימה" - עד מתי אתם מבזים אותי (שמואל א כב) הראיתם את בן ישי (שם כה) מי דוד ומי בן ישי (שם כב) בכרות בני עם בן ישי (שם כ) כי בוחר אתה לבן ישי אין לי שם

"תבקשו כזב" - תרדפו למצוא כזבים כגון הזיפים שמלשינים עלי ולי היו מראים שלום וכיוצא בהם דילטורין שהיו בימי שאול (שם כג) הלא דוד מסתתר בגבעת החכילה וכן הרבה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפלה" - הבדיל

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רגזו" - חרדו מלפני הקב"ה ואל תחטאו

"אמרו בלבבכם על משכבכם" - השיבו על לבבכם שהזהיר הקב"ה על כך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבחו זבחי צדק" - הצדיקו מעשיכם והרי אתם כמקריבים זבחים

"ובטחו אל ה'" - שישפיע לכם טובה ואל תחטאו לו בשביל ממון שאתם מצפים לקבל שכר מאת שאול

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רבים אומרים מי יראנו טוב" - רבים מישראל יש שרואין רשעים בעושר ובשלוה ואומרים מי יראנו טוב להיות עשירים ומשיגי תאוה כאלו

"נסה עלינו" - הרם עלינו לנס את אור פניך לשון הרימו נס (ישעיהו סב) ארים ניסי ל"א נסה עלינו רפנבל"ר בלע"ז כמו (זכריה ט) אבני נזר מתנוססות אבל אני איני מקנא בהם כי שמחה נתונה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו בטוח אני אם למכעיסים כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה לעתיד לבא שהוא יום קבול שכרם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשלום יחדו אשכבה ואישן" - אם היו ישראל בשלום יחדו עמי הייתי שוכב וישן בטח ולא הייתי ירא מכל צר ואויב

"לבדד לבטח" - כמו (דברים לג) בטח בדד עין יעקב לשון מבטח ושקט הוא שאינו צריך להושיב גייסות עמו