רש"י על שמות כז יג

רש"י על שמות • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"לפאת קדמה מזרחה" - פני המזרח קרוי קדם לשון פנים אחור לשון אחורים לפיכך המזרח קרוי קדם שהוא פנים ומערב קרוי אחור כד"א (דברים יא) הים האחרון ימא מערבא

"חמשים אמה" - אותן נ' אמה לא היו סתומים כולם בקלעים לפי ששם הפתח אלא ט"ו אמה קלעים לכתף הפתח מכאן וכן לכתף השנית נשאר רחב חלל הפתח בינתים כ' אמה וזהו שנא' ולשער החצר מסך עשרים אמה וילון למסך כנגד הפתח כ' אמה ארך כרוחב הפתח