רש"י על שמות יב לו

"וישאלום" - אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם אתה אומר אחד טול שנים ולך

"וינצלו" - ורוקינו