רש"י על שמואל ב ח ב

<< רש"י על שמואל ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ז • יג • יד • טו • טז • יח • 


"וימדד שני חבלים להמית" - לפי שהרגו את אביו ואת אמו ואחיו שנאמר (שמואל -א כב ד) וינחם את פני מלך מואב ולא מצינו שיצאו משם