רש"י על שמואל ב ב ל

<< רש"י על שמואל ב • פרק ב
ח • טז • כג • כז • כט • ל • 


"תשעה עשר איש ועשהאל" - והלא עשהאל בכלל עבדי דוד ולמה יצא שהיה שקול כנגד כולם וכן (יהושע ב א) לכו ראו את הארץ ואת יריחו וכן (מלכים-א יא א) והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה