רש"י על שמואל ב ב


פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לקח את איש בושת" - מקרא היה דורש שעתידין שני מלכים לעמוד מבנימן שאמר לו הקב"ה ליעקב (בראשית לה יב) ומלכים מחלציך יצאו וכבר נולדו כל בניו חוץ מבנימן

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חלקת הצורים" - (תרגום) אחסנת קטיליא על שם החרבות כמה דאת אמר (תהלים פט מד) אף תשיב צור חרבו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל החומש" - כמו דופן חמישית מקום שמרה וכבד תלויין שם (סנהדרין מט א) ויונתן תרגם אל החומש בסטר ירכיה "וימת תחתיו" - (תרגום) ומית באתריה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לולא דברת" - אם דברת כן לולא כמו לו ועוד יש לפותרו כמשמעו לולא דברת מה שאמרת (לעיל פסוק יד) יקומו נא הנערים וישחקו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבתרון" - שם מחוז

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשעה עשר איש ועשהאל" - והלא עשהאל בכלל עבדי דוד ולמה יצא שהיה שקול כנגד כולם וכן (יהושע ב א) לכו ראו את הארץ ואת יריחו וכן (מלכים-א יא א) והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה