רש"י על שמואל ב ב ח

רש"י על שמואל ב • פרק ב
ח • טז • כג • כז • כט • ל • 


"לקח את איש בושת" - מקרא היה דורש שעתידין שני מלכים לעמוד מבנימן שאמר לו הקב"ה ליעקב (בראשית לה יב) ומלכים מחלציך יצאו וכבר נולדו כל בניו חוץ מבנימן