רש"י על שמואל א ל


פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבואו עד נחל הבשור" - שש מאות איש

"והנותרים עמדו" - כשהגיעו לנחל הבשור היו בהם עייפים ונותרו שם מקצתן

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר פגרו" - אשר נמנעו ואומר אני לשון ארמי הוא תרגום של ונהרסו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגב הכרתי" - לדרום של פלשתים מצינו במקום אחר פלשתים נקראים גוי כרתים (צפניה ב ה) יושבי חבל הים גוי כרתים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למחרתם" - למודים הם עמלקים ללקות ביום מחר כמו שנאמר (שמות יז ט) מחר אנכי נצב וגו' לכך נאמר למחרתם

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את כל הצאן והבקר" - ששבה הגדוד מנגב יהודה ומנגב כלב

"נהגו" - אנשים מנהיגים והולכים לפני המקנה ההוא להתכבד ולהתהלל זה שלל דוד

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מהיום ההוא ומעלה" - לא נאמר והלאה אלא ומעלה כבר הנהיג אברהם בחוק זה (בראשית יד כד) בלעדי רק אשר אכלו הנערים וגו' הם היושבים על הכלים וחלק האנשים ההולכים במלחמה בבראשית רבה (מג ט)

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לרעהו" - לאוהביו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר התהלך שם דוד" - שהיו מחבאים אותו מפני שאול