רש"י על שמואל א לא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופלשתים נלחמים בישראל" - כאדם האומר נחזור לענין ראשון

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישמעו אליו" - כמו עליו על שאול

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישרפו אותם שם" - (תרגום) וקלו עליהן כמא דקלן על מלכיא תמן כדתנן (עבודה זרה יא א) שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי