רש"י על שמואל א כט


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מיום נפלו" - מיום חנייתו עלי