רש"י על שמואל א יד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעבר הלז" - כל הלז ולזה שבמקרא אינו לשון הזה אלא לשון דבר שכנגדו והוא מראהו באצבע ובלע"ז אינו לשון ציש"ט בלע"ז אלא ציי"ל בלע"ז

"מעבר הלז" - גי שני ההרים

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בקצה הגבעה" - בסוף הגבעה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נשא אפוד" - אורים ותומים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובין המעברות אשר בקש יונתן לעבור" - כן היה עשוי שן הסלע היה מהעבר מזה לבין המעברות מזה ושן הסלע לבין המעברות מזה הגיא הוא קרוי בין המעברות והיה לו סלע מכאן וסלע מכאן זה בעברו מזה וזה בעברו מזה והגיא בין שני העברים אותו הגיא בקש יונתן לעבור

"שן הסלע" - שם שן האחד בוצץ ושם השני סנה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מצוק מצפון" - משופע ועולה מצד צפון אל מכמש

"מול גבע" - שממנה יצא יהונתן

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דמו" - המתינו כמו (יהושע י יב) שמש בגבעון דום וכן (תהלים לז ז) דום לה' אם כה יאמרו דומו ונעלה אליכם שעתם מצלחת ולבם רם עליהם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואם כה יאמרו עלו עלינו" - פחד הקב"ה בלבם ויראים לזוז ממקומם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויענו" - לשון הרמת קול

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על ידיו ועל רגליו" - כלומר בכל כח ומרוצה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כבחצי מענה צמד שדה" - בתוך שיעור מדת קרקע מלא חצי מענה של מחרישת צמד בקר החורשת בשדה

"מענה" - הוא תלם המחרישה שקורין ריי"א בלע"ז וגבורה גדולה היא זו שהיו קרובים זה לזה ונכונים לעזור זה את זה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הצופים לשאול" - הצופים אשר היו לשאול בגבעת בנימן צופים אישקאגט"ש בלע"ז

"והנה ההמון" - של פלשתים נמוג ממקומו וילך וקרב הלום לצד ישראל

"נמוג" - כמו (בראשית ד יב) נד ונע

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פקדו" - לשון פקידה כמו (איוב ז יח) ותפקדנו לבקרים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הגישה ארון האלהים" - אורים ותומים

"כי היה ארון האלהים ביום ההוא" - המקרא חסר תיבה אחת כי היה ארון האלהים שם ביום ההוא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והעברים היו לפלשתים" - בעזרתם מחמת יראה מתמול שלשום והיום נהפכו גם המה עם חבריהם להיות בעזרת אחיהם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגש ביום ההוא" - היו אצים ונוגשים להלחם בפלשתים

"ויואל" - לשון אלה

"אשר יאכל לחם" - כל מאכל במשמע כמו (ירמיהוו יא יט) נשחיתה עץ בלחמו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי דבש" - דבש קנים גדל בארץ ישראל

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנה הלך דבש" - שהיה נוטף מן הקנים

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביערת הדבש" - בקנה הדבש כמו (שמות ב ג) ותשם בסוף דמתרגמינן ושויתיה ביערא וסוף הם קנים של אגם וכן (שיר השירים ה א) אכלתי יערי עם דבשי ובלשון ישמעאל קורין לאותו דבש סוקר"א בלע"ז מפי רבי נתן הישמעאלי

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עכר אבי את הארץ" - בלבל את דעתם ואת ישועתם כמים עכורים

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עתה לא רבתה מכה" - בתמיה

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש העם" - כמו ויעט העם לשון עיט (בראשית טו יא)

"צאן ובקר ובני בקר" - אומר אני זה אותו ואת בנו לא תשחטו (ויקרא כב כח) ולכך קראם חוטאים ורבותינו אמרו בשחיטת קדשים שהיו מקדישים אותם שלמים ואוכלים לפני זריקת דם הוא שאמר ויאכל העם על הדם אוכלים קדשים ועדיין דם במזרק

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גלו אלי" - לשון גללו

"היום" - מבעוד יום ולמטה (פסוק לד) נאמר ויגישו איש שורו בידו הלילה רבותינו נחלקו בדבר בסוף מסכת זבחים יש מהן פירשו כאן בחולין כאן בקדשים ויש מהן פירשו כאן בקדשים שהוקדשו ליקרב בבמת נוב גדולה כאן בקדשים שהוקדשו ליקרב בבמה קטנה למד על עולת יחיד שכשירה לישחט בלילה

"אבן גדולה" - עשאה במה לזרוק עליה דם והקטר חלבים

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פוצו בעם" - הכריזו במקומות הרבה ויהיו המכריזים נפוצים בעם

"ושחטתם בזה" - כאן במקום שחיטה דבר אחר סכין בדק להם

"הלילה" - בהמות של חולין נשחטו בלילה כך מפורש בזבחים (שם)

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אותו החל" - אותו המזבח ראשון למזבחות שבנה שאול

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פנות העם" - שרי העם אבן הפנה היא החשובה

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעבר אחד" - להפיל גורל בין כלכם ובינינו

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הבה תמים" - תן גורל אמת

"והעם יצאו" - נקיים מן הגורל

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפדו העם" - התירו לו לשאול שבועתו

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש חיל" - ויאסף חיל

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבינר בן נר" - ונר היה דוד שאול אחיו של קיש ושניהם בני אביאל וגם אביאל נקרא נר בדברי הימים (א ח לג) שהיה מדליק נרות לרבים במבואות האפלים (ויקרא רבה ט ב)

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וראה שאול" - לשון הוה כשהיה שאול רואה איש גבור חיל היה אוספו אליו