רש"י על שמואל א יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בן שנה שאול במלכו" - אמרו רבותינו ז"ל (יומא כב ב) כבן שנה שלא טעם טעם חטא ויש לפתור בן שנה שאול במלכו בשנה ראשונה שהומלך בה והוא מלך שתי שנים על ישראל ובשנה ראשונה מיד ויבחר לו שאול שלשת אלפים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את נציב פלשתים" - סרדיוט שהיה להם על ישראל והושיבוהו בגבעת בנימן "ישמעו העברים" - שמרדנו בפלשתים וישמרו מהם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם נבאש ישראל" - נבאש ריחם בפלשתים לשון שנאה "אחרי שאול הגלגל" - הוא שאמר לו שמואל (לעיל י ח) וירדת לפני הגלגל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדמת בית און" - במזרח בית און

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובחוחים" - מקום קבוצת חוחים שפינ"י בלע"ז

"ובצרחים" - פליישי"ץ בלע"ז

"ובבורות" - גומות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עברו את הירדן ארץ גד" - לברוח מפני פלשתים שהפלשתים היו בארץ כנען בעבר הירדן ימה "חרדו אחריו" - מהרו ללכת אחריו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויוחל" - המתין "למועד אשר שמואל" - הרי זה מקרא חסר תיבה אחת למועד אשר שם שמואל או למועד אשר לשמואל ודוגמא לו (שמואל-ב ד ב) ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול היה לו לכתוב לבן שאול אף כאן אשר לשמואל שאמר לו (לעיל י ח) שבעת ימים תוחל עד בואי אליך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הגישו אלי העולה" - זר מותר להקריב בבמה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה עשית" - הלא אמרתי לך הנני יורד אליך להעלות העולה אני אעלה אותה ולא אתה "למועד הימים" - בתחלת היום

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתאפק" - נתחזקתי על רצוני שהיה לבי אומר להמתין לך על כרחי העמדתי את לבי ואעלה העולה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עתה" - לפני עשותך זאת "הכין ה' את ממלכתך עד עולם" - שכשפוסקין לו גדולה לאדם פוסקין לו ולדורותיו (מגילה יג ב)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה ממלכתך לא תקום" - שכן אמר משה בתורה (דברים יז כ) לבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל למען יאריך ימים וגו' הא אם סר לא יאריך ימים ואם תאמר לא על מצות נביא נאמר אלא על מצות התורה הרי כבר נאמר (שם שם) לשמור את כל דברי התורה הזאת ואחר כך לבלתי רום לבבו ולבלתי סור מן המצוה אפילו ממצות נביא

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנמצאים עמו" - כי העם נפוצו מעליו ואלו נשתיירו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גי הצבועים" - שמצויין בו הצבועים הוא ששנינו רבי מאיר אומר אף הצבוע ותרגם יונתן אפעיא וכן פירשו רבותינו ז"ל (בבא קמא טז א) צבוע זה אפעה מין שרץ רע ומזיק

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחרש לא ימצא" - לא היה מצוי בתחלת מלכות שאול כי הפלשתים המושלים בישראל העבירו כל חרשי ברזל מישראל פן יעשו כלי זיין להלחם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירדו כל ישראל הפלשתים" - וכשהיו ישראל צריכין לחרשי ברזל ללטוש איתים וקרדומות ומחרישות היו זקוקים לירד אל ארץ פלשתים

"מחרשתו" - שו"ק בלע"ז

"אתו" - קולטר"א בלע"ז

"קרדומו" - בשג"ר בלע"ז

"מחרשתו" - פישוייר"א בלע"ז

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיתה הפצירה פים למחרשות" - והיתה להם לאותם שהיה להם טורח לרדת אל הפלשתים ללטוש היתה הפצירה פים לימ"א בלע"ז שיש לה הפצר פיות כלומר פיות וחידודים הרבה היתה להם לחדד המחרשת והאתים

"ולשלש קלשון" - מזלג עשוי כמין עתר שקורין פורק"א ולו שלש שינים

"ולהציב הדרבן" - לחדדו בראשו לנועצו ולהציבו בתוך המרדע

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותמצא לשאול" - על ידי נס

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצב פלשתים" - דרך אנשי צבא לעשות מהם מצב ומשחית הם הפושטים ורצים אחר השלל אל העיר שקורין צנבי"ל בלע"ז

"מצב" - הם נציבים לשמור שלא יצאו מן העיר משחיתים בהם

"אל מעבר מכמש" - הפלשתים היו חונים במכמש ומכמש בהר וישראל בעיר ששמה גבע וגבע היתה בראש ההר ושני הרים היו זה כנגד זה והגיא ביניהם כמו שאמור בענין ומצב פלשתים נגש אל עבר מכמש שלצד גבע אל הגיא שביניהם