רש"י על שמואל א טו כז

רש"י על שמואל א • פרק טו
א • ג • ד • ה • ו • ט • יא • יב • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כז • כט • לב • לג • 


"ויחזק בכנף מעילו" - לפי פשוטו משמעו שכשפנה שמואל ללכת מאחרי שאול אחז שאול בכנף של שמואל לפי שהיה שאול מבקש ממנו שישוב עד שישתחוה בגלגל שהיה שם אהל מועד ומדרש אגדה (שוחר טוב) חולקים אמוראים יש אומרים מעילו של שמואל קרע שאול ויש אומרים מעילו של שאול קרע שמואל ומסר לו סימן זה מי שיכרות כנף מעילו הוא ימלוך תחתיו והוא שאמר לו שאול לדוד ביום שכרת את המעיל (לקמן כד כ) ידעתי כי מלוך תמלוך