רש"י על שיר השירים ו יב

<< רש"י על שיר השירים • פרק ו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • 


"לא ידעתי" - כנסת ישראל מתאוננת לא ידעתי להזהר מן החטא שאעמוד בכבודי בגדולתי ונכשלתי בשנאת חנם ומחלוקת שגבר במלכי בית חשמונאי הורקנוס ואריסתובלוס עד שהיה מביא אחד מהם את מלכות רומי וקבל מידו המלוכה ונעשה לו עבד ומאז נפשי שמתני להיות מרכבות להרכיב עלי נדיבות שאר אומות

"עמי נדיב" - כמו עם נדיב יו"ד יתיר כיו"ד של (דברים לג) שכני סנה (בראשית י) גנובתי יום (איכה א) רבתי עם

"נפשי שמתני" - אני בעצמי מניתים עלי כעניין שנאמר (ירמיהו יג) ואת למדת אותם עליך אלופים לראש