רש"י על רות ג


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדעתנו" - קרובינו

"הנה הוא זורה" - המוץ וונטו"ר בלע"ז

"הלילה" - שהיה הדור פרוץ בגנבה וגזל והיה ישן בגורנו לשמור גורנו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורחצת" - מטנוף ע"ז שלך

"וסכת" - אלו מצות

"ושמת שמלותיך" - בגדים של שבת

"וירדת הגורן" - וירדתי כתיב זכותי תרד עמך

"אל תודעי לאיש" - לבועז

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותרד הגורן ותעש" - היא אמרה לה ורחצת וסכת ושמת שמלותיך עליך ואחר כך וירדת הגורן והיא לא עשתה כן אלא אמרה אם ארד כשאני מקושטת הפוגע בי והרואה אותי יאמר שאני זונה לפיכך ירדה בתחלה הגורן ואחר כך קשטה את עצמה כאשר צותה חמותה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

וייטב לבו – עסק בתורה.

ותבא בלט – בנחת.

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחרד האיש" - כסבור שד הוא ובקש לזעוק והיא אחזתו ולפפתו בזרועותיה

"וילפת" - ואחז כמו (שופטים טז) וילפת שמשון

"והנה אשה" - נתן ידו על ראשה והכיר שהיא אשה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

ופרשת כנפך – כנף בגדך, לכסותי בטליתך. והוא לשון נישואין.

כי גואל אתה – לגאול נחלת אישי, כמו שנאמר: בא גואלו הקרוב אליו וגאל" (ויקרא כה). וגומר: "חמותי ואני צריכות למכור נחלתנו, ועתה עליך לקנות. קנה גם אותי עמה, שיזכר שם המת על נחלתו – כשאבוא אל השדה יאמרו: "זאת אשת מחלון".

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

מן הראשון – אשר עשית עם חמותך.

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

ועתה כי אמנם – "אם" כתיב ולא קרי, כלומר, משמע ספק והוא ודאי – יש גואל קרוב ממנו. אמר רבי יהושע בן לוי: "שלמון ואלימלך וטוב אחים היו". ומהו "אשר לאחינו לאלימלך"? לעולם קורא אדם את דודו אחיו, כענין שנאמר: "וישמע אברהם כי נשבה אחיו" (בראשית יט). והלא אברהם דודו היה? כך היה בועז לאלימלך – בן אחיו, קרוב למחלון, אבל טוב היה קרוב יותר.

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

ליני הלילה – ליני בלא איש.

חי ה' – אמרה לו: "בדברים אתה מוציאני". קפץ ונשבע לה שאינה מוציאה בדברים. ויש מרבותינו אמרו: "ליצרו נשבע, שהיה יצרו מקטרגו – אתה פנוי והיא פנויה. בא עליה!" ונשבע שלא יבוא עליה אלא על ידי נישואין.

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויאמר אל-יודע – מוסב על "ותקם". בטרם יכיר הוא זירז לקום, כי אמר בליבו: "אין כבודי שיודע כי באה אשה הגורן.

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

שש שעורים - אי אפשר לומר "שש סאין" שאין דרכה של אשה לשאת כמשאוי זה, אלא שש שעורים ממש. ורמז לה שעתיד לצאת ממנה בן שמתברך בשש ברכות:

  1. רוח חכמה
  2. ובינה
  3. עצה
  4. וגבורה
  5. רוח דעת
  6. ויראת ה'.

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

כי אם כלה – האיש את הדבר היום.