רש"י על קהלת ח ז

"כי איננו יודע מה שיהיה" - כשהרשע עובר עבירה איננו נותן לבו למה שעתיד הקב"ה להביאו במשפט ואוי לו בכך

"כי כאשר יהיה" - הפורענות מי יגיד לו להמלך בו וליטול בו עצה וליטול רשות כי פתע פתאום יבואנו