רש"י על עמוס א ה

"בקעת און" - מקום הוא בארם

"ותומך שבט" - ועביד שולטן כמו לא יסור שבט (בראשית מט) על שם שהמושל רודה את העם במקלות

"מבית עדן" - מקום

"קירה" - מקום ושם הגלם סנחריב בימי אחז שנאמר ויעל דמשק ויתפשם ויגלה את ארם קירה (מלכים ב טז) כל הפורענות שנתנבאו נביאי ישראל לבא חרב על האומות נביאים שהיו קודם סנחריב כגון ישעיהו ועמוס נבאו על חרב סנחריב וירמיהו ויחזקאל נבאו על חרב נבוכדנצר