רש"י על עמוס א ג

<< רש"י על עמוס • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • 


"על שלשה פשעי וגו'" - דכתיב הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר (איוב לג) ואם יותר יותר וכאן כך הוא כבר נהגתי עמהם כמדותי לוותר להם על ג' פעמים ואם יש יותר כל שכן שיש בכלל המרובה המועט

"ועל ארבעה לא אשיבנו" - על פשע רביעי אין עלי עוד להשיבו ריקם מלהשיב לו גמול וכל שכן שיש לו פשעים הרבה עתה את זה אפקוד עליהם אשר דשו יושבי גלעד הסמוכין להם

"בחרוצות הברזל" - ת"י במוריגא דפרזלא והוא כעין (שופינ"א שקורין לימ"א) שעשוי חרוצים חרוצים ורודים בהם בני אדם ביסורי' ובהם מחתכין את קשי התבואה לעשותן תבן