רש"י על נחום ג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרק" - גזל שמפרקו מיד בעליו

"לא ימיש טרף" - מתוכה תמיד

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול שוט" - להכות סוסים היה נשמע בה תמיד

"וקול רעש" - אופני מרכבות

"וסוס דוהר" - דולג ומקפץ וכן מדהרות דהרות אביריו (שופטים ה)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולהב חרב" - רולימל"א בלע"ז כי סכין וחרב קרוי להב כמו (שם ד) ויבא הנצב אחר הלהב

"וברק חנית" - חנית מרוטה ומברקת אור יוצא ממנה פלנדו"ר בלע"ז

"וכובד פגר" - היו מרבים פגרים ולא היה חשבון לגויות נבילותיה המושלכות בה עד שהיו העוברי' נכשלים בגויות הפגרים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרוב זנוני זונה" - מרוב חנופות עיר שהיו יודעים לפתות לב מלכי הארץ להתחבר עמם וסוף היו כובשים אותם תחתיהם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוליך" - הם שפולי בגדי האשה

"מערך" - גלויך כמו (מיכה א) עריה בשת

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שקוצים" - בגדים צואים המנוולים אותך לפי הענין שדימה אותה לזונה דבר הכתוב

"כראי" - כזבל לשון והסיר את מוראתו בנוצתה (ויקרא א)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ידוד ממך" - יתרחק ממך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התיטבי מנוא אמון" - ומה תבטחי בעשרך ובגבורתך וכי גדולה את מנוא היא אלכסנדריא של מצרים אמון לשון פדגוג מנוא הגדולה שהיתה אומנת מלכי מצרים דמרבי בה מלכו

"אשר חיל ים" - אשר היה הים לה לחיל ולחומה שורא ובר שורא

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כוש עצמה" - כושים היו לה לחוזק

"פוט ולובים היו בעזרתך" - והפוטים והלובים אשר היו בעזרתך גם הם היו בחילה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם היא לגולה הלכה" - אף היא הלכה בגולה אעפ"כ גדולתה לא עמדה לפני נבוכדנצר

"רתקו" - נכבלו לשון רתוקות כסף (ישעיהו מ) עשה הרתוק (יחזקאל ז) שלשלות

"בזיקים" - שלשלאות

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם את" - אף לפי גדולתך תשכרי כמותה בכוס התרעלה ותהיה נעלמה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל מבצריך תאנים עם בכורים" - כל ערי מבצריך יהיו נוחים ליכבש ולבוז מה שבתוכה כאילני תאנין וכשהן עם בכורות מבושלת שבהם שכשמניעים האילן נופלים הבכורים לתוך פי האוכלים

"תאנים" - אילני תאנים

"אם ינועו" - אשר אם ינועו ביד אדם בחזקה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי מצור שאבי לך" - עיר שבאים לצור עליה אוספים להם בני העיר מים רבים לתוכה בתוך חביות לשתות בימי המצור כשאין בתוכה בורות

"באי בטיט ורמסי" - אותו לעשות ממנו לבינים כדי לחזק בו בדקי החומות

"החזיקי מלבן" - אחזי בידך המלבן העשוי לדפוס הלבנים ללבון בתוכה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התכבד" - במטאטי השמיד

"כילק" - הגומר ומכלה כל ירק השדה ויש פותרין התכבד כילק תתכסי בכובד גייסות כילק והתכבדי לשון עם כבד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ילק פשט ויעוף" - יהיו קלים לצאת בסחורה כילק שפושט ועוף

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מנזריך" - שריך והמ"ם יסוד ושורש בתיבה כמ"ם של משמרתך ושל משמעתך ושל מנעליך ופעמים שהיא נופלת ממנה כמו נזיר אחיו (בראשית מט) וכן נזיריה שריה (איכה ד)

"וטפסריך" - הממונים שלך

"כגוב גובי" - כחיילי גובאי גובי קומלנגשטדי"ץ בלע"ז

"החונים בגדרות ביום קרה" - כן דרך הארבה והזבוב החסיל והילק בעת הקור נדבקים בכתלים וכשיבא חום הן נודדים משם והולכים להם כך יגלו כל עמך

"ונודד" - ומטלטל

"ולא נודע מקומו אים" - איפה הם ואנה הלכו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נמו רועיך" - ל' תנומה

"ישכנו" - אין יכולים לקום

"נפושו" - כמו נפוצו וכל האותיות היוצאת ממוצא אחד מתחלפות זו בזו זי"ן שי"ן סמ"ך צד"י כולן יוצאין מסוף הלשון ושולי השניים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין כהה לשברך" - אין מיצר על שברך כי הכל שמחים כהה ל' דבר עמום

"תקעו כף" - לשמוח