פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרק" - גזל שמפרקו מיד בעליו "לא ימיש טרף" - מתוכה תמיד

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קול שוט" - להכות סוסים היה נשמע בה תמיד

"וקול רעש" - אופני מרכבות

"וסוס דוהר" - דולג ומקפץ וכן מדהרות דהרות אביריו (שופטים ה)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולהב חרב" - רולימל"א בלע"ז כי סכין וחרב קרוי להב כמו (שם ד) ויבא הנצב אחר הלהב

"וברק חנית" - חנית מרוטה ומברקת אור יוצא ממנה פלנדו"ר בלע"ז

"וכובד פגר" - היו מרבים פגרים ולא היה חשבון לגויות נבילותיה המושלכות בה עד שהיו העוברי' נכשלים בגויות הפגרים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרוב זנוני זונה" - מרוב חנופות עיר שהיו יודעים לפתות לב מלכי הארץ להתחבר עמם וסוף היו כובשים אותם תחתיהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוליך" - הם שפולי בגדי האשה "מערך" - גלויך כמו (מיכה א) עריה בשת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שקוצים" - בגדים צואים המנוולים אותך לפי הענין שדימה אותה לזונה דבר הכתוב "כראי" - כזבל לשון והסיר את מוראתו בנוצתה (ויקרא א)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידוד ממך" - יתרחק ממך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התיטבי מנוא אמון" - ומה תבטחי בעשרך ובגבורתך וכי גדולה את מנוא היא אלכסנדריא של מצרים אמון לשון פדגוג מנוא הגדולה שהיתה אומנת מלכי מצרים דמרבי בה מלכו "אשר חיל ים" - אשר היה הים לה לחיל ולחומה שורא ובר שורא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כוש עצמה" - כושים היו לה לחוזק "פוט ולובים היו בעזרתך" - והפוטים והלובים אשר היו בעזרתך גם הם היו בחילה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם היא לגולה הלכה" - אף היא הלכה בגולה אעפ"כ גדולתה לא עמדה לפני נבוכדנצר

"רתקו" - נכבלו לשון רתוקות כסף (ישעיהו מ) עשה הרתוק (יחזקאל ז) שלשלות

"בזיקים" - שלשלאות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם את" - אף לפי גדולתך תשכרי כמותה בכוס התרעלה ותהיה נעלמה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל מבצריך תאנים עם בכורים" - כל ערי מבצריך יהיו נוחים ליכבש ולבוז מה שבתוכה כאילני תאנין וכשהן עם בכורות מבושלת שבהם שכשמניעים האילן נופלים הבכורים לתוך פי האוכלים

"תאנים" - אילני תאנים

"אם ינועו" - אשר אם ינועו ביד אדם בחזקה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי מצור שאבי לך" - עיר שבאים לצור עליה אוספים להם בני העיר מים רבים לתוכה בתוך חביות לשתות בימי המצור כשאין בתוכה בורות

"באי בטיט ורמסי" - אותו לעשות ממנו לבינים כדי לחזק בו בדקי החומות

"החזיקי מלבן" - אחזי בידך המלבן העשוי לדפוס הלבנים ללבון בתוכה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התכבד" - במטאטי השמיד "כילק" - הגומר ומכלה כל ירק השדה ויש פותרין התכבד כילק תתכסי בכובד גייסות כילק והתכבדי לשון עם כבד

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ילק פשט ויעוף" - יהיו קלים לצאת בסחורה כילק שפושט ועוף

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מנזריך" - שריך והמ"ם יסוד ושורש בתיבה כמ"ם של משמרתך ושל משמעתך ושל מנעליך ופעמים שהיא נופלת ממנה כמו נזיר אחיו (בראשית מט) וכן נזיריה שריה (איכה ד)

"וטפסריך" - הממונים שלך

"כגוב גובי" - כחיילי גובאי גובי קומלנגשטדי"ץ בלע"ז

"החונים בגדרות ביום קרה" - כן דרך הארבה והזבוב החסיל והילק בעת הקור נדבקים בכתלים וכשיבא חום הן נודדים משם והולכים להם כך יגלו כל עמך

"ונודד" - ומטלטל

"ולא נודע מקומו אים" - איפה הם ואנה הלכו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נמו רועיך" - ל' תנומה

"ישכנו" - אין יכולים לקום

"נפושו" - כמו נפוצו וכל האותיות היוצאת ממוצא אחד מתחלפות זו בזו זי"ן שי"ן סמ"ך צד"י כולן יוצאין מסוף הלשון ושולי השניים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין כהה לשברך" - אין מיצר על שברך כי הכל שמחים כהה ל' דבר עמום

"תקעו כף" - לשמוח