פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלמי נדריך" - אשר נדרת להקב"ה אם יצילך מכף סנחריב מלך אשור כי עתה נצלת

"כי לא יוסיף עוד לעבר בך" - אותו הבליעל

"כולו נכרת" - הוא וזרעו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלה מפיץ על פניך נצור מצורה" - המפיץ אשר עלה על פניך אל ארץ יהודה בימי יחזקיהו עכשיו הוא נצור מצורה נבוכדנצר מלך בבל שהוא צר עליו "צפה דרך" - הבט אתה איש יהודה על אם הדרכים ותראה את ההולכים לצור עליו ויתחזקו מתניך ואמץ כח מאד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כגאון ישראל" - כמו שהיה כבר "בקקום" - בזזום והריקום לשון בקיקה נופל על גפן

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגן גבוריהו" - של נבוכדנצר הצרים על אשור

"מאדם" - מאודמים הם אנשי חילם

"מתולעים" - לבושי זהורית

"באש פלדות הרכב ביום הכינו" - ביום שהוא מוכן לצאת בצבא מצחצח רכב ברזל שלו ולא ידעתי מהו פלדות ואומר אני שהוא מין המצחצחת ברזל יפה ויש פותרין פלדות לשון לפיד אש בדרך ההפך

"והברושים הרעלו" - ת"י ורבני משריתהון מסרבלין בצבעונין

"הרעלו" - מעוטפין ודומה לו (ישעיהו ג) הנטיפות והשרות והרעלות ובל' משנה שנינו מדיות רעולות מסכת (שבת דף ס"ה ע"ש)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתהוללו" - ינהגו עצמן בשגעון

"ישתקשקון" - ת"י קל נקוש זיניהון משתמע והוא מלשון והשיקו היקבים (יואל ב) כמשק גבים (ישעיהו לג) ל' השמעת קול

"ירוצצו" - ירועעו את השומעים כברקים הללו הטורדים את הבריות כן ת"י

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יזכור" - מלך אשור את אדיריו וגבוריו וידמה בלבו לצאת ולהלחם והם יכשלו בהליכתם

"ימהרו חומתה" - לנוס לרוץ אל חומת העיר כל תיבה הצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה

"והוכן הסוכך" - ת"י יבנון מגדליא ויש לפרש והוכן הסוכך והמלך נזדיין בכלי זיונו כמו ממשח הסוכך לשון מושל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שערי הנהרות" - שערי העיר אשר מצד הנהרות "וההיכל נמוג" - נרעד ונע מכח אבני בליסטרא הנזרקי' בכתליו הנקרא בומ"א

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוצב" - היא המלכה הנצבת לימין המלך כד"א (תהלים מ"ה) נצבה שגל לימינך

"גלתה הועלתה" - בגלוי הלכה בשבי והעלתה מן העיר

"מנהגות כקול יונים" - מנהגות עצמן בקינה כקול יונים המקוננים מנהגות שרימייצנ"ט בלע"ז

"מתופפות על לבבהן" - ת"י מקישות ידיהן על לבן כהקיש בתופים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונינוה כברכת מים מימי היא" - מיום שהיא נעשית ישבה בשלוה ואין מניד כבריכת מים מכונסין שאין זזים ממקומם

"והמה" - עתה מרוב דוחקם למדו לנוס ונסים

"עמדו עמודו" - אומרים להם ואין מפנה לבו לשמוע ולעמוד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בזו כסף" - אתם הבאים על נינוה

"ואין קצה" - אין חשבון

"לתכונה" - לאוצרותיהם על שם שהכסף והזהב הנתון באוצר נתון בחשבון כמה דאת אמר את הכסף המתוכן (מלכים ב יב)

"כבוד מכל כלי חמדה" - לשון הכבדה כמו (לקמן ג) התכבד כילק לשון מכבד הבית אשקוונ"ט בלע"ז ולכבד אותם מכל כלי חמדתא וכן ת"י ספו מכל מני חמדתא כבוד כמו זכור ושמור

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בוקה" - ריקנית

"ומבוקה" - ומרוקנת על ידי בוקקים

"ומבולקה" - מפורצת בחומותיה אישברטיר"א בלע"ז

"ופיק ברכים" - כשלון ברכים כמו (שמואל א כה) לפוקה ולמכשול

"קבצו פארור" - שחרורית כקדרה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איה מעון אריות" - קינה היא על נינוה שהיתה מדור מלכים גבורים וחזקים כאריות "אשר הלך אריה לביא שם" - ת"י אתר דהוו אזלין מלכין ושבקין תמן בניהון הא כאריה דשרי לרוחצן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אריה טורף בדי גורותיו" - כתרגומו מלכיה היו מביאים שלל רב עד שהיה די לבני ביתם

"ומחנק" - בהמות לצורך לבאותיו כלומר מרבה אוצרותיו לבניו

"וימלא טרף חוריו" - ת"י וממלן אוצרותיהן חטוף

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רכבה" - רוב רכב שבה קרטדי"ן בלע"ז ה"א יתירה היפך הלשון לריבוי מרכבות וכן (יחזקאל כד) סיר אשר חלאתה בה זוהם רב

"ולא ישמע עוד קול מלאככה" - קול מלאכיך כמו שעשה כבר רבשקה וחביריו שלוחי אשור (ישעיהו לז) ויקרא בקול גדול יהודית