רש"י על משלי כ


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נהם ככפיר אימת מלך מתעברו" - מכעיסו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כבוד לאיש שבת מריב" - לנוח ממריבה וכל אויל שאינו שבת מריב תגלה קלונו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחרף עצל לא יחרש" - מפני הצנה יושב העצל ואינו עושה מלאכה ואינו עוסק בתורה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מים עמוקים עצה בלב איש" - הלכה בלב חכם סתומה "ואיש תבונה ידלנה" - ותלמיד נבון בא ודלה אותה ממעיו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רב אדם יקרא איש חסדו" - הרבה יש בני אדם הבוטחים אל אוהביהם המבטיחים אותם חסד וקוראים להם בעת דוחקם

"ואיש אמונים מי ימצא" - המבטיח ועושה

"איש חסדו" - המבטיח לו לעשות חסד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלך יושב על כסא דין" - יש לפרשו כנגד הקב"ה ויש לפרשו כנגד שופטי אמת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוזן שומעת ועין רואה וגו'" - כלומר מעשה ידיו הם והוא חפץ באוזן שומעת מוסר ועין הרואה את הנולד

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תאהב שנה פן תורש" - כי תעשה רש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רע רע יאמר הקונה" - הקונה תורה ע"י הדחק ויסורי רעבון אומר אוי לי על רעה זאת והצרה הזאת וכשהולך לו מלא חכמה אז יתהלל על הצער שנצטער "ואוזל לו" - והולך לו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערב לאיש לחם שקר" - ניאוף אשת איש "ואחר ימלא פיהו חצץ" - אבנים דקות וכן ויגרס בחצץ (איכה ג)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחשבות בעצה תכון ובתחבולות עשה מלחמה" - אם באת להלחם כנגד השטן בא בתחבולות תשובה ותפלה ותענית

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גולה סוד הולך רכיל ולפותה שפתיו" - המדבר חלקות לפתותך ולהסיתך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקלל אביו ואמו ידעך נרו באשון חשך" - בהנשיף ובהשחיר החשך כלומר בבא הרעה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחלה מבוהלת בראשונה" - שנבהל למהר וליטול תחלה כגון בני גד ובני ראובן שמהרו לטול חלקם בעבר הירדן ודברו בבהלה שנאמר גדרות צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפנו (במדבר לב) עשו את העיקר טפל שהקדימו צאנם לטפם "ואחריתה לא תבורך" - שגלו כמה שנים קודם שאר השבטים כמו שמפורש בסדר עולם ובמדרש רבי תנחומא בשנת שתים לאחז ויער ה' את רוח מלך אשור וגו' ושאר שבטים גלו בשנת שש לחזקיהו היא התשיעית להושע בן אלה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מוקש אדם ילע קודש" - כשאדם נכשל ונוקש בעבירות מקלקל את קדושתו כמו ושתו ולעו (עובדיה א) "ואחר נדרים לבקר" - צריך אדם לחזור אחר קרבנות לנדור ולהביא ולבקש על נפשו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזרה רשעים" - פרעה וחילו

"מלך חכם" - הקב"ה

"וישב עליהם אופן" - גלגל מדתם השיב עליהם וינהגהו בכבדות (שמות יד) כנגד והכבד את לבו (שם ה)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נר ה' נשמת אדם" - הנשמה שבקרבו מעידה עליו בדין

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תפארת בחורים כחם" - כמו שתפארת בחורים כחם כן הדרת זקנים שיבה.

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חבורות פצע תמרוק ברע" - דרשו רבותינו: הממרק עצמו לדבר עבירה, סוף בא לידי פצעים וחבורות.

"ומכות חדרי בטן" - זה הדרוקן.