רש"י על משלי יח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לתאוה יבקש נפרד" - מי שהוא נפרד מהקב"ה שלא לשמור מצותיו לתאות לבו ויצרו הרע הוא רודף וסוף בכל תושיה יתגלע בין חכמים תגלה חרפתו ורבותינו דרשוהו בלוט שנפרד מאברהם על תאות לבו שנאמר (בראשית יג) ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן כל המקרא הזה ע"ש ניאוף נאמר וסופו נתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לא יבא עמוני ומואבי (דברים כג)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אם בהתגלות לבו" - כל אחד בגלוי לבו הוא חפץ לגלות מה שבלבו "ועם קלון" - תבוא חרפה מי שבוחר בקלון וניאוף חרפה היא לו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דברי פי איש" - כל איש שבמקרא ל' גבור גדול בגבורה הוא "מקור חכמה" - כנחל נובע וכמים עמוקים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאת פני רשע לא טוב" - כאשר פירשו רבותינו לא טוב להם לרשעים שנושאים להם פנים בעולם הזה ונפרעין מהן לעולם הבא "טוב וגו'" - טוב להם לצדיקים שמכריעין להם כף מאזנים לחייבם בעולם הזה ונפרעין מהן בחייהן לעולם הבא ולפי פשוטו כמשמעו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שפתי כסיל יבואו בריב" - כל דבריו באים בלשון תגרה "ופיו למהלומות יקרא" - קורא ליסורין להביאם עליו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דברי נרגן כמתלהמים" - מהלומות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם מתרפה במלאכתו" - פורש מן התורה והוא ת"ח "לבעל משחית" - לשטן

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב" - והוא מתחזק

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכחומה נשגבה" - עשרו לו בחדרי משכיתו מפני שהבית נרצף ברצפת אבנים הסוככים על הארץ קרוי אבן משכית

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רוח איש" - רוח גבר שהוא איש גבור ואינו נותן דאגה בלבו ומקבל כל הבא עליו בשמחה ובחבה "יכלכל מחלהו" - אין כחו סר מעליו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתן אדם ירחיב" - כפשוטו ומדרשו בנותני צדקה מדבר שמרחיב לו חלקו לע"ל וגם בחייו לפני גדולים ינחנו ואומרים עליו שהוא חשוב

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובין עצומים יפריד" - אלו בעלי דינין כמו (ישעיהו מ"ג) הגישו עצומותיהם ובמשנה שנים שנתעצמו בדין ע"ש שבריבותם עצומות קרוים עצומים או לשון חוזק או לשון אוטם כמו עוצם עיניו (שם לג)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אח נפשע מקרית עוז" - יש אח נפשע מאחיו ומאבד במרדו קרית עוז כגון לוט באברהם עשו ביעקב "ומדינים כבריח ארמון" - ומריבה שביניהם מפרידתם לעולם כבריח זה שנועלים בו שערי ארמון שלא יכנסו בו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואהביה יאכל פריה" - אוהב את לשונו ומרגיל לתורה אוכל שכרה בעוה"ז

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצא אשה מצא טוב" - מצא תורה וכמשמעו אשה טובה "ויפק רצון" - ויוציא זה פשוטו ד"א אדם שמצא אשה ומצא טוב ויפק רצונו אותו האיש מוציא רצון מהקב"ה רבי יוסף קרא

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחנונים ידבר רש" - דרך זה בכך ודרך זה בכך למדך דרך ארץ שאע"פ שעשיר יענה עזות הרש ידבר תחנונים וכן הענין הרב לתלמיד

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש רעים להתרועע" - אדם שקונה לו רעים עוד יבוא יום שיצטרך להם ויקרבהו ואם תאמר מה בכך יש אוהב דבק מאח שיקרבהו יותר מקרוביו ואחיו