פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב פת חריבה ושלוה בה" - טוב היה להקב"ה להחריב ביתו ועירו והי' בשלוה מעבירותיהן של ישראל "מבית מלא זבחי ריב" - שהיו מקריבין זבחי ריב בביתו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבד משכיל וגו'" - על שהשכיל נבוכדנצר לפסוע ג' פסיעות לכבודו של הקב"ה, עלה לגדולה ומשל בישראל שהובישו מעשיהם, וחלק נחלתם לעיניהם. דבר אחר: גר צדיק טוב מאזרח רשע, ולעתיד לבוא יחלק שלל ונחלה בתוך בני ישראל, שנאמר (יחזקאל מז כג): "והיה השבט אשר גר הגר וגו'".

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצרף לכסף" - כלי שצורפין בו כסף ועושין אותו מאפר מקלה על גבי חרס קרוי מצרף

"וכור לזהב" - כלי שצורפין בו את הזהב כלי שזוקקין בו את הזהב כמו קדירה שבורה קרויה כור

"מצרף לכסף וכור לזהב" - המצרף עשוי לצרוף כסף למלאכתו וכן הכור לזקק הזהב אבל הלבבות הקב"ה זוקקן ובוחנן ויודע מחשבותן

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרע" - רשע

"מקשיב על שפת און שקר" - מקבל לשון הרע ועידי שקר

"מזין" - מאזין מי שהוא משקר מאזין על לשון הוות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עטרת זקנים" - כשרואים בני בניהם הולכין בדרך טובה "ותפארת בנים אבותם" - כשאבותיהם צדיקים היא תפארת הבנים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שפת יתר" - דברי גאוה "אף כי לנדיב" - וכ"ש שלא נאה שפת שקר לנדיב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבן חן" - כשהאדם בא לפני הקב"ה ומפייסו בדברים ושב לו אבן חן ומרגליות היא בעיניו "אל כל אשר יפנה ישכיל" - בכל מה שיבקש ממנו מצליחו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכסה פשע מבקש אהבה" - אם יחטא איש לאיש וזה מכסה עליו ואיננו מזכיר לו חטאתו ואינו מראה לו פנים זועמות גורם לו שיאהב אותו

"ושונה בדבר" - שנוטר איבה ומזכירו כך וכך עשית לי מיד

"מפריד אלוף" - אז מפריד ממנו אלופו של עולם שהוא הקב"ה שהזהירו לא תקום ולא תטור (ויקרא י"ט)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת גערה במבין" - תחת זו טעמו למעלה בתי"ו מה שאין כן בכל המקרא לכך אני אומר שהיא שם דבר כמו חתת וכן פירושו הכנעת גערה ניכרת במבין יותר ממאה מכות שמכין את הכסיל

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך מרי יבקש רע" - כלומר מי שכל דבריו מרי וסרבנות הוא יבקש רע תמיד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פגוש דוב שכול באיש" - טוב לאדם שיפגע בו דוב משכל ואל יפגע בו אחד מן הכסילים המסיתים אותו לסור מה' ומתורתו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פוטר מים ראשית מדון" - המתחיל במריבה הוא כפותח חור בגדרי אגפי אמת המים, והמים יוצאין בו, והחור הולך ומרחיב. כן המדון, הולך וגדל תמיד. "ולפני התגלע" - קודם שתתגלע חרפתך, נטוש את הריב.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה" - ללמוד תורה "ולב אין" - ואין בלבו לקיימה ואינו לומד תורה אלא לקנות שם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכל עת אוהב הרע" - לעולם הוי אוהב רעים לקנות אוהבים "ואח לצרה יולד" - לעת הצרה יולד לך הרע כאח לעזור לך ולהשתתף בצרתך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אדם חסר לב תוקע כף" - ערבות ממון ד"א תוקע כף לאפיקורסים כדי ללכת בדרכיהם והרי כבר "עורב ערובה לפני רעהו" - כבר ערב להקב"ה לשמור מצותיו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוהב פשע" - לפשוע בחבירו

"אוהב מצה" - להתקוטט ולריב

"מגביה פתחו" - מדבר בגאוה כמו שמור פתחי פיך (מיכ' ז)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב שמח ייטיב גהה" - כשהאדם שמח בחלקו פניו מאירין

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוחד מחק רשע יקח" - הקב"ה מקבל דברי הכנעה ופיוס מחק הרשעי' כלומר בסתר בינו לבינם "להטות ארחות משפט" - להפוך דינו מרעה לטובה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את פני מבין חכמה" - החכמה לפני מבין היא.

"ועיני כסיל בקצה ארץ" - לומר: "אין החכמה מצויה לפני, כי רחוקה היא ממני. איך אוכל לשנות סדר נזיקין שהוא ל' פרקים? מסכת כלים ל' פרקים? מסכת שבת כ"ד פרקים?".

אבל לחכם הוא דבר קל: היום שונה שני פרקים ומחר שנים, ואומר: "כך עשו אותן שהיו לפני מעולם!"

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כעס לאביו בן כסיל" - כגון ירבעם כעס הוא להקב"ה "וממר ליולדתו" - לכנסת ישראל שהחטיא אותם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם ענוש לצדיק לא טוב" - לא אמר הקב"ה למחות שם ישראל מעל הארץ כי לא טוב בעיניו לענוש כולם

"להכות נדיבים עלי יושר" - להכות הטובים שבהם שהיו נדיבים עלי יושר שנאמר והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל (מלכים א יט)

"נדיבים עלי יושר" - דוגמת האמור במקום אחר ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום (ישעיהו לב) נמצא נדיב על נדיבות

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חושך אמריו" - מי שהוא יודע דעת אינו מרבה בדברים

"יקר רוח" - מונע דברים איש תבונה