רש"י על משלי יד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכמות נשים בנתה ביתה" - חכמות נקוד פתח שאינו שם דבר אלא החכמות שבנשים בונות את בתיהם שמתקיימות על ידיהן כמו אשתו של און בן פלת כמו שמפורש בפרק חלק

"ואולת" - ואשה שוטה

"בידיה תהרסנו" - תהרס ביתה זו אשתו של קרח

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הולך בישרו ירא" - מי שהוא ירא ה' ומי שהוא נלוז דרכים כלומר עוקם דרכיו "בוזהו" - להקב"ה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בפי אויל חוטר גאוה" - מקל של גאוה כגון פרעה שאמר מי ה' אשר אשמע בקולו (שמות ה) "תשמורם" - כמו תשמרם תשמור את החכמים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באין אלפים אבוס בר" - באין שוורים האבוס ריקם שאפילו תבן אין מצוי בבית "בר" - נקי וריקם כלומר במקום שאין תלמידי חכמים אין הוראה נמצאת כהלכה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפיח כזבים" - ותמיד מדבר כזב עד שקר

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקש לץ חכמה" - כשהוא צריך אל החכמה אינו מוצאה בלבו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך מנגד לאיש כסיל" - מהתחבר תמיד אצלו "ובל ידעת" - סופך שלא ידעת חכמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכמת ערום" - מי שהוא חכם, "הבין דרכו" - לפלס אורחותיו. "ואולת כסילים" היא "המרמה" שבלבם, סופה שמביאתם לידי טפשות.

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוילים יליץ אשם" - שהם חוטאים שצריכין לתת ממון למי שחטאו לו ויליץ בעדם אשמם שהם מביאים ממונם לו כמו הפלשתים שנאמר קחו לכם ה' טחורי זהב וה' עכברי זהב וגו' ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם (שמואל א' ו)

"אשם" - אמנד"א בלע"ז

"ובין ישרים רצון" - אפיימינ"ט בלע"ז הקב"ה מרוצה להם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב יודע מרת נפשו" - טרחו ויגיעו שעמל בתורה, לפיכך "בשמחתו לא יתערב זר" - כשיקבל שכרו לעתיד.

דבר אחר:

"לב יודע מרת נפשו" - ישראל, שהם מרי נפש בגלות, והיו נהרגים על קדושת השם. "ובשמחתו לא יתערב זר" - לעתיד.

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית רשעים" - בית ארם - "ישמד".

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יש דרך ישר לפני איש" - עובר עבירה ואומר אין בה עבירה.

דבר אחר:

"יש דרך ישר לפני איש" - דרך עצל ישרה היא בעיני עשו, שהוא (בראשית כה): "איש שדה", "ואחריתה וגו'".

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם בשחוק" - שהקב"ה משחק עמהם בעולם הזה יכאב לבם לעתיד לבא. וכן הוא אומר: (ישעיהו סה): "ואתם תצעקו מכאב לב".

דבר אחר:

"בשחוק יכאב לב", (משלי י כג): "שחוק לכסיל עשות זמה", וסופו יכאב לב.

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדרכיו ישבע סוג לב" - עשו.

"ומעליו איש טוב" - יעקב.

[דבר אחר:]

"סוג לב" - רשע, כמו (משלי כו): "כסף סיגים". סִיג הוא שם הפסולת, סוּג הוא הכסף המעורבב בפסולת.

"ומעליו איש טוב" - וממעל לו לרשע יהיה הצדיק.

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתי יאמין" - לדבריהם (של עשו), וניסת אחריהם.

דבר אחר:

"פתי יאמין" - לאנשי רכיל.

"וערום יבין לאשורו" - לפסיעותיו, כלומר יצפה מלריב וימתין עד יִוָּדַע [ייוודע] לו אל נכון.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכם ירא" - מן הפורענות.

"וסר מרע" - מן הרעה.

"וכסיל מתעבר" - מתחזק לעבור בחזקה.

"ובוטח" - ומחליק ונופל בארץ, כמו (ירמיהו יב ה): "בארץ שלום אתה בוטח", ותרגם יונתן: "את מתבטח ונפול מחליק". ויש מפרשים: בטחון ממש, בהיכלו בוטח לומר לא תבואני רעה.

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קצר אפים" - הממהר לנקום כעסו "ואיש מזימות" - מחשבות עצה רעה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יכתירו דעת" - יעשוהו כתר לראשם וסוף

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שחו רעים לפני טובים" - לעתיד

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם לרעהו ישנא רש" - אפילו לשושביניו ואוהביו גם לשון אפילו "ישנא רש" - עם הארץ שאינו יודע לנהוג כשורה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכל עצב" - בכל יגיע מלאכה יהיה ריוח אבל דברי הבל אך למחסור

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יד כד): "עטרת חכמים עשרם" - שהם עשירים בתורה. "ואולת כסילים אולת" - קלקלתן של כסילים היא האולת, שנתעצל מן החכמה.

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביראת ה' מבטח עוז" - נאמר באברהם כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (בראשית כו) והבטיחו כי ברך אברכך וגו'

"ולבניו יהיה" - הוא

"מחסה" - שיחסו ויתחבא בצל זכותו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברב עם" - שהצבור זכאים הדרת הקב"ה הוא

"ובאפס לאום" - כשאינם דבקים בו

"מחתת רזון" - חסרון רזנותו הוא כביכול נותן מכבודו לאלהי נכר ומשליט את האומות על בניו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרים אולת" - מפרישה לחלקו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חיי בשרים לב מרפא" - לב בשר שהוא רופא את הרעה ועובר על מדותיו הוא חיי בריותיו של הקב"ה שהן בשר ודם "ורקב עצמות קנאה" - אדם בעל חמה רקבון עצמות הוא לכל

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחסה במותו צדיק" - כשימות הוא בטוח שיבא לגן עדן

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלב נבון תנוח חכמה" - תשכון ותשקוט בנחת לשון מנוחה ומרגוע "ובקרב כסילים תודע" - מעט חכמה שבלבו מכריזה איסתרא בלגינא קיש קיש קריא

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צדקה תרומם גוי" - ישראל

"וחסד לאומים חטאת" - שהיו נוטלי' מזה ונותנים לזה