רש"י על משלי ז


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותורתי כאישון עיניך" - שחור של עין שהוא דומה לחשך כמו אישון לילה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחותי את" - קרבנה אליך)

"ומודע" - קרוב כמו בועז מודעתנו קרובנו (רות ג) כלומר קרבנה אצלך תמיד

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבינה" - הבחנתי וראיתי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אצל פנה" - פנה של זונה ועבודת גילולים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנה אשה" - כמשמעה ד"א אחד מן אפיקורסים

"שית זונה" - כמו שתותיהם (שמואל ב' י') כלומר ערות זונה

"ונצורת לב" - כמו עיר נצורה (ישעיהו א) המוקפת כרכום וכן לבה של זו מזקפת זימה אולת

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וסוררת" - סרה מן הדרך

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זבחי שלמים עלי" - כלומר סעודה גדולה הכינותי כי היום הקרבתי נדרי ושלמי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמצאך" - כדי שאמצאך

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרבדים" - בגדי חופש ונוי, ודוגמתו בסוף הספר, שנאמר (משלי לא כב): "מרבדים עשתה לה".

"רבדתי ערשי" - קשטתי.

"חטובות אטון מצרים" - מהוללות בגדי, כלי פשתן חשובין הבאים ממצרים, ששם הפשתן מצוי כדכתיב בספר (ישעיהו יט ט): "ובושו עובדי פשתים".

"אטון" - תרגום (שמות לה יח): "מיתריהם" - אטוניהם.

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפתי משכבי" - הנפתי הריח כמניף בסודר בבית הבושם להביא הריח מלמעלה למטה ודונש פי' לשון קטור ואמר שאין לו דמיון

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אין האיש בביתו" - ראיתם שסילק הקב"ה שכינתו וכל טוב נתן לעו"ג

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צרור הכסף" - הטובים שבהם הרג

"ליום הכסא" - לזמן המועד הקבוע וכן בכסה ליום חגנו (תהלים פא)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הטתו" - לאותו חסר לב אליה

"ברוב לקחה" - שהיא למודה להרגיל בכך אנשים

"בחלק שפתיה" - בדבור חלקלק תדיחנו מן הדרך

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכעכס" - זה ארס נחש

"אל מוסר אויל" - כנחש הממהר לרוץ בשליחות הקב"ה ליסר האויל המחויב למקום ב"ה כן זה רץ אחריה עד שנכשל בה ויפלח חצה את כבדו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמהר צפור" - לרוץ אל הפח ואינו יודע כי הפח נפרש שם בנפשו של צפור