רש"י על מלכים א כא כט

רש"י על מלכים א • פרק כא
א • ב • ח • ט • יג • טו • כ • כג • כה • כז • כט • 


"לא אביא הרעה" - רעת ביתו לא אביא בימיו אבל גזירת ילוקו הכלבים את דמו אי אפשר לבא בימי בנו אלא עליו