רש"י על מלכים א כא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי אחר הדברים האלה" - עוד אחרת לקרב מיתתו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחיר זה" - הכרם הזה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל הזקנים" - זקני אשמאי סבי דבהתא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קראו צום" - וביום צום דרכם לבדוק בעבירות שבידם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברך נבות" - חילוף של קללה ותרגום גדיף נבות קדם ה' ומלכא לט

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קום רש" - יש מחכמים אומרים הרוגי מלכות נכסיהם למלך ויש מהן אומרים בן אחי אביו היה ואותו ואת בניו הרג וראוי ליורשו (סנהדרין מח ב)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התמכרך" - מכרת את עצמך להכעיס את בוראך התמכרך כמו (דברים כח סח) והתמכרתם שם לאויביכם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחל יזרעאל" - בבקעת יזרעאל בחל תרגומו של גיא

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רק לא היה כאחאב" - הכתוב מעיד עליו שלא היה במלכים כמותו שירבעם וכל אשר אחריו עבדו את העגלים מיראה אם יעלה העם ירושלים תשוב הממלכה לבית דוד וזה הוסיף הבעל והאשרה להכעיס "התמכר" - נמכר לעבודה זרה ראיתי בירושלמי (סנהדרין י ב) חיאל בית האלי שושבינו היה ובכל יום שם דמיו ונתן לעבודת גלולים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהלך אט" - יחף

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אביא הרעה" - רעת ביתו לא אביא בימיו אבל גזירת ילוקו הכלבים את דמו אי אפשר לבא בימי בנו אלא עליו