רש"י על מלכים א כא כ

"התמכרך" - מכרת את עצמך להכעיס את בוראך התמכרך כמו (דברים כח סח) והתמכרתם שם לאויביכם