רש"י על מלכים א כא טו

רש"י על מלכים א • פרק כא
א • ב • ח • ט • יג • טו • כ • כג • כה • כז • כט • 


"קום רש" - יש מחכמים אומרים הרוגי מלכות נכסיהם למלך ויש מהן אומרים בן אחי אביו היה ואותו ואת בניו הרג וראוי ליורשו (סנהדרין מח ב)