רש"י על מלכים א יד


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונקודים" - מין קליות מייבשין בתנור ועושין אותן קמח לעשות ממנו מאכל שקורין לו שתיתא בלשון גמרא

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיא מתנכרה" - כאלו אינה זאת

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלוח אליך" - מאת הקב"ה בשליחות קשה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משתין בקיר" - תרגם יונתן ידע מדע משית בקירות לבו

"עצור ועזוב" - עצור שיש לו מחזיק יד כמו (שמואל א ט יז) זה יעצור בעמי ועזוב שאין לו מחזיק ביד

"כאשר יבער" - המבער את המאכל בפיו לעשות גלל כך אבער אחריו עד תומו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דבר טוב" - שבטל משמרתו שהושיבו אביו שומר שלא יעלה איש לרגל ובטל משמרתו ועלה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר יכרית את בית ירבעם זה היום ומה גם עתה" - הנולדים לו היום ואשר עתידין להולד לו מעתה כך תרגם יונתן

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העיר אשר בחר ה'" - ואף על פי כן

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש יהודה הרע" - ולא נתנו זה על לבם

"ויקנאו" - לשון קניטה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם המה" - כשאר השבטים

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדש" - ניאוף

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שישק" - מצינו במדרש שיר השירים (אסתר רבה א יב) הוא פרעה נכה ונקרא שישק על שהיה שוקק ומתאוה כל ימיו לכסא השן שהיה לשלמה חתנו ועכשיו עלה ולקחו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הכל לקח" - את הכסא החביב מן הכל

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישאום הרצים" - לפניו לכבוד ואחר כך ישיבום אל תא שהרצים עומדים שם תמיד