רש"י על מלכים א יד


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונקודים" - מין קליות מייבשין בתנור ועושין אותן קמח לעשות ממנו מאכל שקורין לו שתיתא בלשון גמרא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיא מתנכרה" - כאלו אינה זאת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלוח אליך" - מאת הקב"ה בשליחות קשה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משתין בקיר" - תרגם יונתן ידע מדע משית בקירות לבו

"עצור ועזוב" - עצור שיש לו מחזיק יד כמו (שמואל א ט יז) זה יעצור בעמי ועזוב שאין לו מחזיק ביד

"כאשר יבער" - המבער את המאכל בפיו לעשות גלל כך אבער אחריו עד תומו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דבר טוב" - שבטל משמרתו שהושיבו אביו שומר שלא יעלה איש לרגל ובטל משמרתו ועלה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר יכרית את בית ירבעם זה היום ומה גם עתה" - הנולדים לו היום ואשר עתידין להולד לו מעתה כך תרגם יונתן

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העיר אשר בחר ה'" - ואף על פי כן

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעש יהודה הרע" - ולא נתנו זה על לבם "ויקנאו" - לשון קניטה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם המה" - כשאר השבטים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדש" - ניאוף

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שישק" - מצינו במדרש שיר השירים (אסתר רבה א יב) הוא פרעה נכה ונקרא שישק על שהיה שוקק ומתאוה כל ימיו לכסא השן שהיה לשלמה חתנו ועכשיו עלה ולקחו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת הכל לקח" - את הכסא החביב מן הכל

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישאום הרצים" - לפניו לכבוד ואחר כך ישיבום אל תא שהרצים עומדים שם תמיד