רש"י על מלכים א יז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר אליהו התשבי" - מארץ (ספרים אחרים שם העיר) ששמה תושב "חי ה'" - למה סמכו כאן אלא שהלכו אליהו ואחאב לנחם את חיאל באבלו אמר אחאב לאליהו אפשר שקללת התלמיד נתקיימה וקללת משה רבינו לא נתקיימה שנאמר (דברים יא יז) וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים והרי כל ישראל עובדין עבודה זרה ואין גשמים נעצרים מיד ויאמר אליהו וגו' (ירושלמי סנהדרין י ב)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונסתרת" - מפני אחאב ואיזבל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבש הנחל" - כדי שידע צורך הגשמים ויטריח לגלות שהיה קשה בעיני הקב"ה שישראל שרויין מתים ברעב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צרפתה" - שם העיר "צויתי שם" - בפמליא שלי שתכלכלך שם אשה אלמנה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קחי נא לי מעט מים" - הוא לא היה מכיר באלמנה שאמר לו הקב"ה ולמד מאליעזר עבד אברהם ואמר אותה שתתן לי מים לשתות היא האלמנה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעוג" - כמו עוגה

"מלא כף" - תרגם יונתן מלי פיסת ידא

"בצפחת" - ביטויל"א בלע"ז כמו שנאמר בשאול (שמואל א כו יב) צפחת המים אשר מראשותיו

"ומתנו" - משם ולהלן נמות ברעב

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוגה קטנה בראשונה" - מדרש אגדה יש בבראשית רבה (למה בראשונה) בותאמר לאה בגד

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חלה בן האשה" - כדי שיצטרך למפתח של תחיית המתים כדאיתא בשילהי אגדתא דחלק (סנהדרין קיג א)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להזכיר את עוני" - עד שלא באת אלי היו שוקלין מעשי ומעשה עירי והייתי ראוי לנס משבאת לכאן לא נחשבתי לכלום ואין צדקתי ניכרת (ספרים אחרים נזכרת) וכן בלוט הוא אומר (בראשית יט יט) ואנכי לא אוכל להמלט ההרה אצל אברהם שלא תהא זכותי נזכרת אצלו (בראשית רבה נ יא)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתמודד" - מלשון מדה נשתטח עליו