רש"י על מלכים א יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנה איש אלהים" - זה היה עדו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזבח מזבח" - שבבית אל ושבדן (מדרש תנחומא תולדות יב) "ועצמות אדם" - של ירבעם זה אלא שחלק לו כבוד (שם)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונתן ביום ההוא" - הנביא מופת לדבריו ביום שנתנבא זה לכם האות המזבח נקרע היום מאליו ונשפך הדשן לארץ

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותיבש ידו" - נקם הקדוש ברוך הוא על כבודו של צדיק יותר מכבודו עומד ומקטיר לעבודת כוכבים לא יבשה ידו ובשביל לעז הצדיק יבשה ידו (שם)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהיך" - ולא אלהי עדיין עומד במרדו "ותהי כבראשונה" - עומד ומקטיר לעבודת כוכבים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וסעדה" - אכול

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונביא אחד" - נביא השקר "יושב בבית אל" - ואינו משם אלא משומרון בא וכן הוא אומר בפרשת יאשיהו (מלכים ב כג יח) וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל הנביא" - נביא השקר "אשר השיבו" - לאיש האלהים מכאן אמרו (סנהדרין קד א) גדולה לגימא שמשרה שכינה על נביאי הבעל

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקרא" - הנביא הזקן אל איש האלהים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לנביא אשר השיבו" - שם זה לרכוב עליו איש האלהים

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקברו" - בבית קבורה שהיה לנביא השקר הזה בעיר

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי היה יהיה וגו'" - אולי ימלטו עצמותיו את עצמותי

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחר הדבר הזה" - שראה את המופת הזה ושמע את דברי הנביא ואף על פי כן לא שב ורבותינו דרשו (שם קב א) אחר שתפסו הקב"ה בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן