רש"י על מלכים א ג טו

"ויקץ שלמה והנה חלום" - והנה הבין שחלומו אמת שומע עוף מצפצף ומבין לשונו כלב נובח ומבין לשונו (שיר השירים רבה א א)

"ויעש משתה" - משמחת לבו שהבין שחלומו אמת