רש"י על מלכים א ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתחתן שלמה" - וכל זמן שהיה שמעי רבו קיים לא נתחתן בו מכאן אמרו (ברכות ח א) לעולם ידור אדם במקום רבו "עד כלותו לבנות וגו'" - ואחר כך בנה לה בית

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזבחים בבמות" - לשם שמים כל הרוצה בונה מזבח בראש גגו או בחצרו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאהב שלמה ללכת בחקות דוד אביו" - ארבע שנים עד שלא התחיל לבנות הבית אבל משהתחיל לבנות ויתחתן שלמה את פרעה נמצאת אומר (ירמיהוו לב לא) כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה ועד היום הזה כך שנינו בסדר עולם למדנו שאין הפרשיות כתובות כסדר "בבמות הוא מזבח" - בגנותו דבר הכתוב ששהה את בנין הבית ארבע שנים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היא הבמה הגדולה" - הוא מזבח הנחשת שעשה משה במדבר והוקבעה בשילה חרבה שילה בימי עלי ובא לנוב חרבה נוב בימי שאול ובאו לגבעון

"יעלה שלמה" - כמו מעלה שלמה

"על המזבח ההוא" - ביום אחד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותשמר לו" - לשון מאמת את דבריו כמו (דברים ז יב) ושמר ה' אלהיך לך וגו' ואף כאן ותשמר לו את החסד האמנת דבריך לקיים לו את החסד אשר הבטחתו על ידי נתן הנביא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נער קטן" - בן שתים עשרה שנה היה וזה לך החשבון ויקרא שמו ידידיה (שמואל ב יב כה) בו בפרק ענה אמנון את תמר שנאמר (שם יג ב) ויהי אחרי כן ולאבשלום אחות מקץ שנתים ימים ויהיו גוזזים לאבשלום (שם פסוק כג) והרג את אמנון ואבשלום ברח וילך גשורה ויהי שם שלוש שנים (שם פסוק לח) הרי חמש שנים ושב אבשלום לירושלים וישב בירושלים שנתים (שם יד כח) הרי שבע לשלמה ומרד באביו ונהרג אחר זאת (שם כא א) ויהי רעב בימי דוד שלש שנים הרי עשר באחת עשרה מנה את ישראל וישוטו בכל הארץ תשעה חדשים (שם כד ח) בשנת מותו תיקן משמרות שנאמר (דברי הימים א כו לא) בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו הרי שתים עשרה למלך שלמה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את עמך הכבד" - מתוך שהם רבים יש להם עסקים רבים ובאים לדין ואין לי מתון לעיין בדינם דבר אחר כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה משפטם כבד מאד אם יבא דין שני גוים לפני ואטול מזה ואתן לזה שלא כדין איני נענש אבל ישראל הריני נענש עליו עונש נפשות שנאמר (משלי כב כג) וקבע את קובעיהם נפש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם תלך בדרכי וגו' והארכתי את ימיך" - העושר והכבוד שלא התניתי בתורתי לתת למלך אתן לך בין זכאי בין חייב אבל אורך הימים ומלכות הדורות כבר התניתי בתורתי (דברים יז כ) לבלתי סור מן המצוה למען יאריך ימים על ממלכתו וגו' ועל אותו תנאי לא אשנה ואם תלך בדרכי והארכתי וגו' וכן במלכות דורותיו אחריו אמר לו (לקמן ט ד-ה) ואתה אם תלך לפני וגו' לא יכרת לך איש וגו' כך שנויה בספרי ורבי חנינא בן גמליאל אומר הרי הוא אומר גם עושר גם כבוד וגו'

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקץ שלמה והנה חלום" - והנה הבין שחלומו אמת שומע עוף מצפצף ומבין לשונו כלב נובח ומבין לשונו (שיר השירים רבה א א) "ויעש משתה" - משמחת לבו שהבין שחלומו אמת

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתבונן אליו" - נתתי לב להסתכל בו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היא אמו" - בת קול הופיעה ואמרה היא אמו (מכות כג ב)