רש"י על מלכים א ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלך על כל ישראל" - משראו בחכמתו שמחו כולם במלכותו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סופרים" - לכתוב דברי הימים "המזכיר" - איזה משפט בא לפניו ראשון שיפסקנו ראשון כך שמעתי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על הנצבים" - שנים עשר נציבים היו לכלכל את המלך ואת ביתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על המס" - שהעלה על ישראל כמה שנאמר (לקמן ה כז) ויעל המלך שלמה מס

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכלכלו את המלך" - כל סעודתו ומאכל הסוסים וכל צרכי הוצאה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפת דאר" - (תרגום) פלכי דאר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חבל ארגוב" - ממונה היה עליהם לגבות מס המלך כי משפט המלך יש לגבות יציאותיו מן העם כמה שנאמר במשפט המלוכה בספר שמואל (א י כה)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונציב אחד אשר בארץ" - רב ושמואל פליגי חד אמר אחד ממונה על כולם הוא עזריה בן נתן האמור למעלה וחד אמר כנגד חודש העיבור (סנהדרין יב א)