רש"י על מיכה ג ה

<< רש"י על מיכה • פרק ג
ב • ג • ד • ה • ז • יב • 


"הנושכים בשיניהם" - ואוכלים בשר בהמות פטומות המאכילים אותם עמי הטועים אחריהם

"וקראו שלום" - וכאשר יאכילו יקראו ויתנבאו להם שלום

"וקדשו עליו מלחמה" - והזמינו עליו למלחמה