פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גוזלי עורם" - של בית ישראל שהם ראשים וקצינים עליהם כמו שאמר ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאר עמי" - בשר עמי

"ואת עצמותיהם פצחו" - פתחו להוציא המוח כמו (שם יד) פצחו רנה פתחו פה ברנה

"ופרשו כאשר בסיר" - ומשברים האברים כאשר ישברו הנתחים הניתנים בסיר לבשל ופרשו לשון שבר כמו פרוש לרעב (שם נח) ולא יפרשו להם (ירמיהו טז) פרשיה ציון (איכה א)

"קלחת" - קלדיי"רא בלע"ז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז יזעקו אל ה'" - אז בבא אותו העת האמור למעלה אסף אאסף יעקב יזעקו אל ה' להטיב להם ברצון עמו ושמחת גויו ולא יענה אותם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנושכים בשיניהם" - ואוכלים בשר בהמות פטומות המאכילים אותם עמי הטועים אחריהם

"וקראו שלום" - וכאשר יאכילו יקראו ויתנבאו להם שלום

"וקדשו עליו מלחמה" - והזמינו עליו למלחמה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מענה אלהים" - מענה נקוד קמץ (ר"ל ציר"י) לפי שהוא דבוק אל השם