רש"י על מיכה ג ז

"מענה אלהים" - מענה נקוד קמץ (ר"ל ציר"י) לפי שהוא דבוק אל השם