רש"י על ישעיהו נט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן לא קצרה" - את אשר לא נושעתם לא מקוצר ידו הוא

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הסתירו פנים" - גרמו לכם שהסתיר פניו מכם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגאלו" - לשון טינוף וכן לחם מגואל (מלאכי א)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צפעוני" - מין נחש רע

"בקעו" - (אישקלורש"ט בלע"ז) כלומר מעשים מכוערים שאינם לטובתם עשו

"וקורי עכביש" - (אירניי"ש בלע"ז) וקורי (אירטרו"ש בלע"ז) קורי הם כלי האורג שהשתי מוסך בהן ומנחם חברו במחברת קורות על שם שהעכביש מיסך אריגותיו בקורות

"והזורה" - ת"י משחנן לשון חימום שקורין (קובי"ר בלע"ז) המחממן יוצא מהן כשהוא מבקע הקליפה ועיקר לשון והזורה לשון עיצור הוא להוציא הבלוע בתוכו כמו ויזר את הגזה (שופטים ו) ועיצורו של זה הוא חימומו

"אפעה" - מין נחש שהוא רע כך לא ישתלמו במעשיהם אלא רעה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואין משפט במעגלותם" - כלומר אין במעגל דרכיהם דבר נשפט באמת כמשפטו

"נתיבותיהם עקשו להם" - הם העוו את דרכם לעצמם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רחק משפט ממנו" - שהיינו צועקים חמס מאויבינו ואין הקב"ה שופט לנקום נקמה

"ולא תשיגנו צדקה" - הנחמות הטובות שהבטיחנו אין משיגות אותנו לבוא

"לנגוהות" - נקוה ובאפלות נהלך

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באשמנים" - מנחם פתר לשון מחשכים ורוב הפותרים מודים לו אבל דונש פתר בו לשון שומן והאל"ף נוסף בו כמו אל"ף שבאחותי (איוב יג) ושבאכזב (ירמיהו טו) ודרך האתרים (במדבר כא) אף כאן בין האשמני' בין החיים השמנים אנחנו כמתים וי"ת לשון מסגר איתאחד באפנא כמה דאחידין קבריא באפי מיתיא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הגה נהגה" - לשון יללה (יג)

"דבר עשק" - כמו לדבר עשק

"הורו והוגו" - לירות ולהוציא הורו לשון ירה בים (שמות טו) ד"א הורו והוגו הרב והתלמיד שם המקור (סא"א) והוגו כאשר הוגה מן המסילה (שמואל ב כ) הגו סיגים מכסף (משלי כה)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוסג אחור משפט" - נקמתינו מאויבינו שהיא תלויה בהקב"ה וצדקתו עומדת מרחוק למה כי כשלה אמת ברחובותינו וכיון שהאמת כשלה מארץ אף משמי' אין הצדק והמשפט באין

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משתולל" - מוחזק שוטה על הבריות כמו (מיכה א) אלכה שולל והוא מגזרת שוגג דמתרגמינן שלו וכן (שמואל ב' י) על השל

"וירע בעיניו כי אין משפט" - לפיכך הביא עליהם הפורענות

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירא כי אין איש" - ועתה בהנחמו על הרעה לעמו רואה כי אין איש צדיק לעמוד בפרץ

"וישתומם" - ויחרש לראות אם יש מפגיע בעדם ואין מפגיע וישתומם ל' אדם העומד ותוהא ושותק בתמהונו ותי"ו וישתומם כתי"ו של משתולל ושניהם כאן משמשות לשון מתפעל וכן דרך התיבה שיסודה הראשון שי"ן או סמ"ך כשהיא נהפכת ללשון מתפעל נתפעל ויתפעל בא התי"ו באמצע אותיות שרש התיבה נמצא וישתומם לשון שמו שמים (ירמיהו ב) משמים בתוכם (יחזקאל ג) נשמו אחרונים (איוב יח) ל' תמהון

"ותושע לו זרועו" - וינקם מאויביו

"וצדקתו היא סמכתהו" - הוא להשיאו ולאמץ ידיו בנקמתו ואע"פ שאין אנחנו הגונים להושיע

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קנאה" - (אינפרימנ"ט בלע"ז) לקנאות לשמו הגדול

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כעל גמולות" - כדת להשיב על גמולות האויבים

"כעל ישלם" - כדת להשיב עליהם ישלם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יבא כנהר" - צרה על אויביו

"נוססה בו" - נפלאות בו ל' נס ד"א נוססה בו אוכלת בו כתולעת בעץ כמו (לעיל י) והיה כמסוס נוסס

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובא לציון גואל" - כל זמן שציון חריבה עדיין לא בא הגואל סא"א)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זאת בריתי אותם" - בדבר זה כרתי בריתי להם ואקיים כי אף בגלותם לא תשכח תורתי מהם