פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על צד תאמנה" - על גססין כסלים של מלכים תהיינה אמונות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אז תראי ונהרת" - בכן תחזין ותנהרין

"ופחד ורחב לבבך" - ויתמה וירחב לבך

"כי יהפך עליך המון ים" - ארי יתחלף ליך עותר מערבא

"חיל גוים" - נכסי דפלחי כוכביא

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שפעת" - רוב

"בכרי מדין" - הוגני מדין הם גמלים בחורים וכן בכרה קלה (ירמיהו ב)

"ועיפה" - גם הם מבני מדין עיפה ועפר (בראשית כה)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אילי נביות" - דכרי נביות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בראשונה" - כמו כבראשונה בימי שלמה כענין שנאמר (מלכים א י) כי אני תרשיש למלך בים וגו' אחת לשלש שנים תבא אני תרשיש וגו' תרשיש שם הים

"לשם ה' אלהיך" - שנקרא עליך כי ישמעו שמעו ושם גבורתו ויבואו

"כי פארך" - נתן לך פאר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וברצוני" - וברצותי לך (אומונ"א פיימנ"ט בלע"ז)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופתחו שעריך תמיד" - ל' פתוח ממשקולת ל' כבד ע"ש שפתיחתן פתיחת עולם פתיחת תמיד כמו שבר מל' שבירה כך מלשון פתיחה (טי"ש אובירט"ש בלע"ז)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוש תדהר ותאשור" - מיני עצי יער לבנון

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ציון קדוש ישראל" - ציון דאיתרעי בה קדישא דישראל ציון של קדוש ישראל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושד מלכים" - ל' שדים ותינקי יורה עליו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחת הנחשת" - שנטלו ממך

"ושמתי פקודתך שלום" - ואישוי פרנסך שלם ושלטוניך בזכו

"פקודתך" - פקידים שלך ורבותינו אמרו הפקודים שבאו עליך בגלותך והנוגשים שדחקוך יהיו לך לשלום ולצדקה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יהיה לך עוד" - לא תצטרכי לאור השמש

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יאסף" - לשון אספו נגהם (יואל ב) הכניסו אורם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להתפאר" - שאהיה מתפאר בם (פרוונטי"ר בלע"ז)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעתה אחישנה" - זכו אחישנה לא זכו בעתה