רש"י על ישעיהו נח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והגד לעמי פשעם" - אלו תלמידי חכמים, שכל שגגתם פשע, ששגגת תלמוד עולה זדון. "ולבית יעקב חטאתם" - אלו עמי הארץ, שאף זדונם שגגה.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואותי יום יום ידרשון" - כענין שנאמר (תהלים עח לו): "ויפתוהו בפיהם".

"ודעת דרכי יחפצון" - חפצים לשאול הוראות לחכמים כאילו רוצים לקיימם.

"כגוי אשר צדקה עשה וגו'" - כך שואלים אותי תמיד משפט צדק, ואין דעתם לקיימם. וכשהן צמים ואין נענין, אומרים "למה צמנו ולא ראית"; ואני אומר הן "ביום צומכם תמצאו חפץ" - כל חפצי צרכיכם אתם עמלים למצוא ואף בגזל וחמס.

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכל עצביכם" - בעלי חוב שלכם הנעצבים על ידכם אתם נוגשים אותם ביום צומכם.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תצומו כיום" - כמשפט היום לשבור לבבכם כדי שישמע קולכם במרום

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלכוף" - ה"א זו תמיהה כלומר שמא לכוף כאגמון ראשו אני צריך אגמון הוא כמין מחט כפוף וצדין בו דגים וקורין לו (איי"ם בלע"ז) "הלזה תקרא צום" - ל' תמיהה לפיכך הה"א נקודה חטף פתח

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרצובות" - ל' קישור ואיסור

"מוטה" - הטיית משפט

"וכל מוטה תנתקו" - ת"י וכל דין מסטי תסלקון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועניים מרודים" - נאנחים ונאנקים על צרתם כגון עניי ומרודי (איכה ג) אריד בשיחי (תהלים נה) "ומבשרך" - ומקרובך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבקע כשחר" - כעמוד השחר הבוקע בעבים "וארוכתך מהרה" - ורפואתך מהרה כמו אעלה ארוכה לך (ירמיהו ל)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותפק לרעב נפשך" - בתנחומי דברים טובים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בצחצחות" - בעת צמאון ובצורת כך ת"י "יחליץ" - יזיין כמו חלוצי צבא (במדבר לא)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משובב נתיבות לשבת" - תירגם יונתן מתיב רשיעיא לאורייתא

"משובב" - כמו משיב

"לשבת" - ליישובו של עולם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחלת יעקב אביך" - נחלה בלא מצרים כמה שנאמר ופרצת ימה וקדמה וגו' (בראשית כח) לא כאברהם שנאמר (שם יג) הארץ אשר אתה רואה ויעקב שמר את השבת שנאמר (שם לג) ויחן את פני העיר שקבע תחומין עם דמדומי חמה כך פירש ר' שמשון