רש"י על ישעיהו לח ח

"הנני משיב" - אחורנית עשר מעלות את הצל אשר ירדה

"צל המעלות" - כמין מדרגות עשויות כנגד החמה לבחון בהם שעות היום כעין אורלוגין שעושין האומנין

"אשר ירדה" - מיהרה לירד ונתקצר היום י' שעות ביום שמת אחז כדי שלא יהו מספידין אותו ועלו עכשיו לאחוריהם ביום שנתרפא חזקיהו וניתוספו על היום י' שעות