רש"י על ירמיהו מח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המשגב" - שם מקום

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחשבון ומדמן" - שם מקום ולפי שמותם הוא מזכיר פורענותם "תדמי" - תחרבי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צעיריה" - שולטנהא הצעירים מן המלכים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעלה הלוחית" - שם מקום הוא מעלת הר

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כערוער" - מגדל ערוער עשוי במדבר ואין סביביו ישוב כי אם שוכני אהלים ומגדל העומד באין ישוב נראה כחורבה כן תירגם יונתן ומנחם פי' כערוער שם עץ מעצי היער

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תנו ציץ למואב" - תנו כנף למואב כל דבר תלאי התולה ובולט מן האדם ומן הבהמה קרוי ציץ כמו והיה לכם לציצית (במדבר ט"ו) ויקחני בציצת ראשי (יחזקאל ל"ח) "כי נצא תצא" - כי במעופה וחפזון תצאו בגולה ויהיה נצא מגזרת נצה כן חברו מנחם וכן כי נצו גם נעו (איכה ד') ויונתן תרגם אעדו כתרא ממואב תנו לאחרים ציץ הנזר אשר למואב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלאכת ה'" - מלאכת השחתת מואב שהיא שליחותו של מקום

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא נמר" - לא נחלף

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צועים" - מריקים וכן מהר צועה להפתח (ישעיהו נא) הוא הלוך המעיים בשלשול

"ונבליהם" - חביותיהם של מואבים

"ינפצו" - ישברו כמו איכה נחשבו לנבלי חרש (איכה ד) כל נבל ימלא יין (לעיל יג)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכמוש" - אשר בטח בו "מבית אל" - עגל הזהב

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נודו לו" - לשון קינה כמו אל תנוד לו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שאלי נס ונמלטה" - שאלי מן הנסים והנמלטים ממואב מה נהייתה אם נמלט כלום מהשחית

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומשפט בא" - ופורענות בא

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השכירוהו" - השקוהו תרעילה עד שישתכר "גם הוא" - כמו שהיה שחוק לו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתנודד" - היית מניד בראשך ומתלוצץ על חרבנו ל"א כי מדי דבריך בו שהיית מתרונן על חרבנו אתה מתנודד לצאת בגולה וכת"י על דאסגיתון עליהון פתגמין בכן תטלטלון

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעברי פי פחת" - מקום שהמים כורין תחת גידודי שפת הנחל הגבוהים וכשהנחל מתמעט נמצאת הגומא ריקנית והיונה מקננת באחת מעב' הגומא וכשנחל רבה שוטף את הקן והיא נודדת משם כך שמעתי ויונתן לא תרגם כן והוה כיונא דשבקא פום שובכה ונחתא ושריא בארעית גובא

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עברתו ולא כן" - שנאתו לישראל לא באמת ולא במשפט

"בדיו" - גבוריו

"לא כן עשו" - לא כגמול השיבו לזרע אברהם שנלחם עם המלכים והציל את לוט אביהם

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קיר חרש" - עיר מארץ מואב "יהגה" - גונח כיונים הוגים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבכי יעזר אבכה לך" - כשנאמרה נבואה זו כבר חרבה יעזר והיא סמוכה למואב אבכה לך אבכה בשבילך דוגמת אותו בכי כי גם את תחרבי כמוהו

"הגפן שבמה" - ארץ כרמים היתה

"נטישותיך" - לפי שדימה אותה לגפן דימה את גבוריה לנטישות הגפן

"עברו ים" - הלכו בגולה

"קיצך" - לשון קיץ תאנים וקצך שהיא ל' קץ אין בו יו"ד והצד"י דגושה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונאספה" - וכלתה שלא תראה

"לא ידרוך" - ענבים בקול ענות הידד בשמחה כאשר היו עושים

"הידד לא הידד" - שהידד יצעקו לא יהי הידד הראשון כי אם הידד של מנוסת חרב

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עגלת שלישיה" - מדינה גברתנית

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן יתרת עשה" - על אשר גאוה עשה לכך אבדו

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גדודות" - שריטות

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איך חתה הילילו" - הילילו עליה ואמרו איך חתה

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כנשר ידאה" - האויב אל מואב "ידאה" - יעוף

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקריות" - שם העיר

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פחד ופחת" - אלו ב' דברים קשים זה אצל זה שהפחד גורם לו לנוס והפחת מוכן ליפול בו "פחת" - פוש"א בלע"ז

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בצל חשבון" - שהיא גבוהה ויש לה צל

"עמדו" - הנסים לנוח בצל אשר לא היה בהן עוד כח לנוס

"מבן סיחון" - מעיר סיחון כמו בן ראובן (ביהושע ט)

"וקדקד" - אטריפירצד"א בלע"ז ומנחם חברו ל' מקור וי"ת ויקירי לשון יקר

"בני שאון" - אותם שהיו מגביהים קול תפארת