רש"י על ירמיהו מז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל פלשתים" - על פלשתים

"בטרם יכה פרעה את עזה" - כשהיה נבוכדנצר צר על ירושלים בשנה העשירית לצדקיהו יצא חיל פרעה ממצרים ויעלו הכשדים מעל ירושלים שמע פרעה ושטף את עזה ושב לארצו בסדר עולם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שעטת" - אין לו דמיון ויונתן תרגמו מפסועית

"מרעש לרכבו" - מרעש אשר לרכבו

"גלגליו" - אופני מרכבותיו

"לא הפנו אבות על בנים" - להצילם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להכרית לצור ולצידון" - פלשתים היו עוזרים אותם מאויביהם

"אי כפתור" - איזל"ש בלע"ז

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נדמתה" - נחרבה

"תתגודדי" - תשרטי באבל ובבכי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חרב לה'" - שהקב"ה מביא לעולם

"הרגעי" - לשון מרגוע