רש"י על ירמיהו ז כא

<< רש"י על ירמיהו • פרק ז >>
ד • ט • יא • יד • טו • יח • כ • כא • כב • כד • כה • כט • לא • לג • 


"עולותיכם" - שאתם מקריבים כליל טוב לכם שתוסיפו אותם על שלמיכם ותקריבו אותם שלמים ותאכלו הבשר שהרי אינם מקובלות לפני ולמה תפסידום