רש"י על ירמיהו ז


"היכל ה' היכל ה' היכל ה' וגו'" - תלת זימנין בשעתא אתון מתחזיין קדמוהי

"הגנוב רצוח וגו'" - בתמיה וכי אלה תעשו ויועיל ההיכל לכם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המערת פריצים" - היה בעיניכם הבית הזה בתמיה

"הנה ראיתי" - שכך הוא בעיניכם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר עשיתי לשילו" - בימי עלי

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר השלכתי וגו'" - עשרת השבטים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעשות כוונים" - דפוס הכוכב

"למלכת השמים" - כוכב הגדול היו קורין מלכת השמים ל' מלוכה וכן ת"י לכוכבת שמיא

"נתכת" - יורדת ומגעת כמו ומטר לא נתך ארצה (שמות ט) לא מטא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עולותיכם" - שאתם מקריבים כליל טוב לכם שתוסיפו אותם על שלמיכם ותקריבו אותם שלמים ותאכלו הבשר שהרי אינם מקובלות לפני ולמה תפסידום

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ביום הוציאי אותם" - תחלת תנאי לא היתה אלא אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה (שם יט)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשרירות לבם" - במראה לבם ל' אשורנו (במדבר כד)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יום השכם ושלוח" - מידי יום ביום השכם ושלוח

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גזי נזרך" - תלשי שערך כמו ויגז שלוים (שם ט) ויגז את ראשו (איוב א) ל"א נזרך כתרך ל' גדולה וכן תרגם יונתן רברביך וכן חיברו מנחם

"ויטוש" - ויעזוב

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במות התופת" - הוא המולך שהיה של נחשת ומסיקין אותו מתחתיו וידיו פשוטות וניסקות ונותנין את הילד על ידיו והוא נכוה ונוהם והכומרים היו מקישין בתופים שלא ישמע האב קול הבן ויכמרו רחמיו תופת על שם התוף

"הנם" - על שם נהמת הבן

"לא צויתי" - במצות שיקריבו בניהם לקרבן ולא דברתי לאחד מן הנביאים וכשדברתי לאברהם לשחוט את בנו לא עלתה על לבי שישחוט אלא להודיע צדקו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואין מחריד" - את העופות מעל הפגרים