רש"י על יחזקאל ט ג

<< רש"י על יחזקאל • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • 


"מעל הכרוב" - מעל הכפרת שהשכינה היתה שורה שם עד הנה והתחילה להסתלק ולצאת לחוץ מעט מעט עשר מסעו' וזה מסע הראשון (עיין עמוס ט פ' א ברש"י וצ"ע יוש"ה) מן הכרוב למפתן בית קדשי הקדשים