רש"י על יחזקאל ו ט

רש"י על יחזקאל • פרק ו
ג • ד • ו • ט • יא • יב • יג • יד • 


"וזכרו פליטיכם אותי" - את חסדי ואת רחמי שהייתי מרחם עליהם בהעוותם לפני בארצם

"אשר נשברתי את לבם הזונה" - אשר נכנעתי אצלם אע"פ שזונה לבם וסר מעלי הייתי מבקש מהם ע"י נביאי לשוב אלי ואטיב להם ולא אבו

"ונקוטו בפניהם" - מנחם חברו עם ראיתי בוגדים ואתקוטטה (שם קי"ט) יתקוטטו על עצמם על אשר לא שמעו אלי וי"ת וידנקון ואינון יהון חזן וכן תרגם הנאנקים דמדנקים ובכי ואנקה דמדנקן דמוניי"ר בלע"ז