רש"י על יחזקאל ו


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולגבעות" - לשון רמה "ולגאיות" - לשון גיא

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמניכם" - מין תבנית צלמי עבודת אלילים העשויין על הגגות לחמה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאשמו" - יהיו נכרים באשמתם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וזכרו פליטיכם אותי" - את חסדי ואת רחמי שהייתי מרחם עליהם בהעוותם לפני בארצם

"אשר נשברתי את לבם הזונה" - אשר נכנעתי אצלם אע"פ שזונה לבם וסר מעלי הייתי מבקש מהם ע"י נביאי לשוב אלי ואטיב להם ולא אבו

"ונקוטו בפניהם" - מנחם חברו עם ראיתי בוגדים ואתקוטטה (שם קי"ט) יתקוטטו על עצמם על אשר לא שמעו אלי וי"ת וידנקון ואינון יהון חזן וכן תרגם הנאנקים דמדנקים ובכי ואנקה דמדנקן דמוניי"ר בלע"ז

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורקע" - עניינו יורה עליו מכה רגלו על הארץ ומרדד את הטיט והוא דרך אבל "ואמר אח" - צעקת יגון ואוי

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנצור" - הנאסף אל העיר ויצורו עליו "וכליתי חמתי" - אשלים כל חרוני וחפצי ברעתם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלה" - פלנצו"ן בלע"ז "עבתה" - לשון עץ עבות (לקמן כ) שענפיו מרובין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שממה" - מאין יושב

"משמה" - תמהון שיתמהו עליה רואיה